โครงการของเรา

Summit Electronic Components Co.,Ltd
2014 to 2016 : ก่อสร้าง โกดังเก็บสินค้า พร้อมทั้งออกแบบชั้น stock ให้เหมาะสมกับ ชิ้นงานและจำนวนการผลิด
2015 : Assembling internal line temperature system
2016 : Consulting for saving energy project

Khannayoa District Office
2014 : Air Condition Repairing
2016 : Air Condition Assembling

Dumex Co., Ltd.
2016 : Barcode Scanner Project for various box size

บริษัท สแตนดาร์ดแคน จำกัด
2016-2017 : ติดตั้งราง ladder สำหรับเก็บสายไฟ ความสูง 6 เมตร

บริษัท สแตนดาร์ดแคน จำกัด
2016-2017 : ขุดเจาะบ่อซับปูน เพื่อแก้ปัญหาน้ำขังบริเวณท่อน้ำเย็น จาก chiller

บริษัท สแตนดาร์ดแคน จำกัด
2017 : ตรวจสอบถังลมประจำปีพร้อมออกรายงานให้ลูกค้าจำนวน 23 ถัง

บริษัท สแตนดาร์ดแคน จำกัด
2017 : เปลี่ยนรื้อของเก่า ยาง aero flex และหุ้มชิ้นใหม่ท่อน้ำเย็น ระยะทางยาว 300 เมตรพร้อมทั้งหุ้ม jacket อลูเนียมทับอีกชั้นหนึ่ง

บริษัท สแตนดาร์ดแคน จำกัด
2017 : ติดตั้งสายล่อฟ้า

บริษัท สำเภาอุตสาหกรรม ไทยแลนด์ จำกัด
2016-2017 : ติดตั้งเครนยก mole รับน้ำหนัก 10 ตัน ในงานฉีดพลาสติก

บริษัท สำเภาอุตสาหกรรม ไทยแลนด์ จำกัด
2017 : วางแผนและติดตั้งระบบปรับอากาศ ภายในโรงงานโดยใช้พัดลมแขวนและ ติดตั้งผนังเกล็ดสร้างทิศทางเดินลม

loading